REGULAMIN AUKCJI

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania środków trwałych, m.in. poleasingowych, powindykacyjnych i powierzonych przez klientów w tym pojazdów i innych urządzeń w trybie aukcji internetowych.

§ I. Postanowienia wstępne

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały następujące określenia, oznaczają one:
Aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest na stronie internetowej pod adresem: www.aukcje.idealeasing.pl. Aukcja może być prowadzona z opcją licytacji lub w trybie kup teraz.
Hasło – ciąg znaków wpisany przez Oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Hasło wraz z loginem umożliwia Oferentowi aktywny udział w aukcji.
Sprzedający – podmiot przedstawiający do sprzedaży ruchomości na zasadach określonych w Regulaminie. Jako Sprzedający mogą występować:
•IGL S.A. – Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 42b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307665, posiadająca NIP: 5213482474, REGON: 141374292
•Inne spółki z grupy,
•Inny podmiot lub osoba trzecia, które zleciły sprzedaż ruchomości stanowiących ich własność przy wykorzystaniu Serwisu Aukcyjnego.
Login – adres email wpisany przez Oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Login i hasło umożliwia Oferentowi przystąpienie do aukcji.
Oferent – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będący:
•pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, której adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Unii Europejskiej
•pełnoletnią osobą fizyczną (prawo czynnego udziału tylko w niektórych aukcjach) lub
•osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
•jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarejestrowany w systemie aukcji internetowej, który w wyniku rejestracji otrzymał hasło oraz którego dane zostały zweryfikowane przez pracownika IGL S.A., lub pracownika współpracującego podmiotu na zlecenie IGL S.A. Oferent uczestniczy w aukcji osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną, która jest umocowana do uczestniczenia w aukcji w jego imieniu.
Oferta – oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (oświadczenie woli) zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji złożona Sprzedającemu przez Oferenta.
Organizator Aukcji – Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 42b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307665, posiadająca NIP: 5213482474, REGON: 141374292

Przedmiot Aukcji – rzecz lub prawo, podlegające sprzedaży w Serwisie Aukcyjnym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin Aukcji – niniejszy Regulamin Aukcji Elektronicznych (Serwisu Aukcyjnego).
Serwis Aukcyjny – strona internetowa przeznaczona do prowadzenia Aukcji, zarządzana przez Idea Getin Leasing S.A.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po wejściu na stronę aukcji ma możliwość przeglądania wystawionych ofert. W celu pełnego, czynnego uczestnictwa w aukcji Użytkownik, musi uzyskać status Oferenta.
Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Konsument nie może uzyskać statusu Oferenta i może jedynie uzyskać status uczestnika zainteresowanego zakupem poprzez zarejestrowanie się w systemie w sposób opisany w §II. IGL S.A. może niektóre przedmioty przeznaczyć wyłącznie do sprzedaży Oferentom. Regulamin Aukcji nie ma zastosowania w stosunku do Konsumentów.
2.Sprzedający oferują do sprzedaży w trybie niniejszej aukcji ruchomości, które stanowią własność IGL S.A. lub własność innych spółek należących do grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A. lub innych podmiotów i osób trzecich, które zleciły sprzedaż ruchomości stanowiących ich własność przy wykorzystaniu portalu aukcyjnego.
3.Aukcja dla wskazanej ruchomości trwa min. 5 dni licząc od dnia wprowadzenia jej do systemu aukcji.
4.W przypadku złożenia oferty przez Oferenta na 2 minuty przed planowanym terminem zakończenia aukcji w trybie licytacji lub później, czas trwania aukcji wydłuża się automatycznie o kolejne 2 minuty od czasu złożenia oferty.
5.Do korzystania z Serwisu Aukcyjnego w charakterze Użytkownika lub Oferenta niezbędne są:
a)dostęp do Internetu;
b)dostęp do jednej z powszechnie używanych w Polsce przeglądarek internetowych; dokładne dane na temat rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, umożliwiającej korzystanie z serwisu, dostępne są u Organizatora Aukcji/IGL S.A.

§ II. Rejestracja Oferentów

1.Użytkownik portalu aukcyjnego spełniający wymogi, w celu uzyskania możliwości składania ofert zakupu musi uzyskać status Oferenta. W celu uzyskania statusu Oferenta należy :
a)zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu aukcyjnym wraz z podaniem loginu i hasła, który użytkownik nadaje sobie indywidualnie,
b)po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu dalszej rejestracji użytkownika. Otrzymanie linku aktywacyjnego oznacza, że użytkownik prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny.
c)pracownik IGL S.A. niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty aktywacji otrzymanego e-mailem linku sprawdza dane i po pozytywnym zweryfikowaniu danych aktywuje konto użytkownika.
UWAGA: Jeżeli nie nastąpi aktywacja konta w terminie, o którym mowa w punkcie c) użytkownik powinien skontaktować się z pracownikami IGL S.A. Aktywacja konta nastąpi tylko pod warunkiem wcześniejszej aktywacji linku wysłanego na adres e-mail Użytkownika.
2.Po pomyślnej weryfikacji i aktywacji konta przez pracownika IGL S.A. Użytkownik otrzymuje status Oferenta.
3.W celu uczestniczenia w aukcji Oferent musi zalogować się na stronie aukcji poprzez wpisanie loginu i hasła. Po zalogowaniu Oferent uzyskuje dostęp do swojego panelu użytkownika, dzięki któremu:
a)może wziąć czynny udział w trwających licytacjach,
b)może złożyć ofertę w opcji „kup teraz”,
c)posiada wgląd w listę aukcji trwających, w których bierze udział,
d)może złożyć swoją propozycję kupna korzystając z opcji „negocjuj cenę”.
e)posiada wgląd w listę aukcji historycznych, w których brał udział,
f)posiada wgląd w listę wygranych przez siebie aukcji.
4.W stosunku do nabywców ruchomości Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji poprzez żądanie przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ich prawidłowość oraz pozyskiwania innych informacji, których gromadzenie wynika z przepisów prawa.
5.Oferent może skierować do Organizatora Aukcji pisemne żądanie usunięcia jego konta użytkownika z Serwisu Aukcyjnego. Żądanie powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej: poleasingowe@ideagetin.pl. W terminie 14 dni od otrzymania żądania Organizator Aukcji usunie konto użytkownika Oferenta, co będzie równoznaczne z utratą przez niego statusu Oferenta.

§ III. Licytacja

1.W aukcji może uczestniczyć Oferent, który zalogował się do systemu aukcji poprzez wpisanie loginu i hasła.
2.Cena wywoławcza ustalana jest jako cena minimalna nabycia ruchomości, a wysokość postąpienia wskazana jest w ogłoszeniu danej aukcji.
3.Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „licytuj” przy ruchomości, na którą klient chce złożyć ofertę i wpisaniu kwoty oferowanej bądź zaakceptowaniu przez Oferenta kwoty zasugerowanej przez system aukcyjny. Po złożeniu oferty niepełna nazwa Oferenta (pierwsza i ostatnia litera loginu Oferenta nadany mu przez samego siebie w trakcie rejestracji w serwisie aukcyjnym) pojawia się na stronie serwisu aukcyjnego wraz ze wskazaniem wysokości oferowanej kwoty.
4.Złożenie przez Oferenta oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń przez tego Oferenta stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, w tym także jego wyposażenia.
5.Oferent ma również możliwość określenia ceny maksymalnej, jaką jest gotowy zapłacić za licytowaną ruchomość. W takim przypadku system aukcyjny automatycznie ustawi jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Oferentów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Oferenta, system aukcyjny automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Oferenta o kwotę postąpienia wymaganą zgodnie z pkt. 2, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej określonej przez Oferenta. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system aukcyjny wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej.
6.W trakcie licytacji Oferent może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Oferenta.
7.Licytujący są związani złożonymi ofertami do czasu udzielenia przybicia przez Organizatora Aukcji po zakończeniu aukcji lub do czasu zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert. Każdy klient może złożyć dowolną ilość ofert na każdą z oferowanych do sprzedaży ruchomości.
8.Oferta wyższa na tą samą ruchomość złożona przez tego samego klienta powoduje, iż przestaje wiązać oferta złożona na kwotę niższą.
9.Aukcja kończy się z upływem czasu, na jaki została ogłoszona z uwzględnieniem zapisów § I (postanowienia wstępne) pkt 4 i 5. Przez zakończenie (zamknięcie) aukcji rozumienie się upływ terminu, w jakim można składać oferty.
10.Organizator Aukcji udziela przybicia najwyższej ofercie, która została złożona zgodnie z warunkami zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie Aukcji – przybicie następuje niezwłocznie po zamknięciu aukcji.
11.Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia. O dokonaniu przybicia i wyborze oferty Organizator Aukcji zawiadamia wygrywającego aukcję Oferenta pocztą elektroniczną, podając numer rachunku bankowego Sprzedającego na jaki ma zostać dokonana zapłata za wylicytowany przedmiot. Do wiadomości jest dołączana stosowna faktura proforma wystawiona przez  Sprzedającego.
12.W przypadku wycofania się Oferenta, który uzyskał przybicie, oferta sprzedaży ruchomości może zostać skierowana przez Organizatora Aukcji do kolejnych Oferentów, których oferty są najwyższe, a Oferent może zostać wykluczony z udziału w aukcjach przez Organizatora Aukcji.
13.W przypadku braku zapłaty ceny na wskazane w zawiadomieniu konto lub możliwości skutecznego skontaktowania się z Oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres, który został podany przez Oferenta podczas rejestracji w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji Sprzedający przestaje być związany złożoną ofertą. W takiej sytuacji Oferent (bez względu na tryb aukcji, tj. z opcją „kup teraz” lub w opcji licytacji) może zostać wpisany na Zastrzeżoną listę klientów.
14.Pozostali Oferenci, którzy nie uzyskali przybicia, z chwilą udzielenia przybicia wygrywającemu akcję Oferentowi przestają być związani nadesłanymi ofertami.
15.Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w ogłoszeniu o aukcji danego Przedmiotu.

§ IV. Aukcja w trybie „Kup teraz”

1.W aukcji z opcją sprzedaży „kup teraz” może uczestniczyć Oferent, który zalogował się do systemu aukcji poprzez wpisanie loginu i hasła.
2.Cena ustalana jest jako wartość będąca gwarancją nabycia przedmiotu przez Oferenta od Sprzedającego. Oferent w tym trybie aukcji może złożyć swoją propozycję zakupu korzystając z opcji „negocjuj cenę”.
3.Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy ruchomości, na którą Oferent chce złożyć ofertę.
4.Oferent w tym trybie aukcji ma prawo złożyć ofertę zakupu według swojego uznania, z zastrzeżeniem przez Sprzedającego prawa do jej odrzucenia.
5.Złożenie przez Oferenta oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń przez tego Oferenta stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, w tym także jego wyposażenia.
6.Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia. O dokonaniu przybicia Organizator Aukcji zawiadamia Oferenta pocztą elektroniczną wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Sprzedającego, na jaki ma zostać dokonana wpłata ceny. Do wiadomości jest dołączana stosowna faktura proforma wystawiona przez Sprzedającego.
7.Aukcja kończy się z chwilą udzielenia przybicia.
8.W przypadku wycofania się Oferenta, który uzyskał przybicie, ruchomość skierowana zostaje ponownie do sprzedaży w aukcji, a Oferent może zostać wykluczony z udziału w aukcjach przez Organizatora Aukcji.
9.W przypadku braku zapłaty ceny za wylicytowany przedmiot na wskazane w zawiadomieniu konto oraz braku możliwości skutecznego skontaktowania się z Oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres, który został podany przez Oferenta w systemie aukcyjnym w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji Sprzedający przestaje być związany złożoną ofertą. W takiej sytuacji Oferent (bez względu na tryb aukcji, tj. z opcją „kup teraz” lub w opcji licytacji) może zostać wpisany na Zastrzeżoną listę klientów.
10.Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w ogłoszeniu o aukcji danego Przedmiotu.

§ V. Zawarcie transakcji.

1.Ceny podane podczas aukcji, w tym w szczególności cena wywoławcza oraz cena wylicytowana są:
a)cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami;
b)cenami brutto, w przypadku sprzedaży przedmiotów na podstawie faktury VAT marża,
2.dokładną wysokość ceny określa ogłoszenie dotyczące  aukcji danego przedmiotu.
3.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zakończenia aukcji na wskazany w powiadomieniu przesyłanym drogą elektroniczną rachunek Sprzedającego.
4.W przypadku braku zapłaty ceny nabycia na wskazany rachunek w w/w określonym terminie, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży i skierować przedmiot do ponownej sprzedaży lub zaproponować ją kolejnemu Oferentowi.
5.Warunkiem przeniesienia prawa własności Przedmiotu Aukcji ze Sprzedającego na nabywcę, jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega, że prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny nabycia.
6.Jeśli Przedmiotem Aukcji był pojazd lub maszyna budowlana, warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji jest podpisanie przez Oferenta będącego nabywcą, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu Oferenta przez Sprzedającego bądź Organizatora Aukcji u właściwego ubezpieczyciela.
7.Od momentu dokonania zapłaty ceny za wylicytowany przedmiot, przestaje działać ochrona ubezpieczeniowa, a odpowiedzialność za składowane przedmioty ponosi ich nabywca.
8.Nabywca dokonuje odbioru wylicytowanej ruchomości po uzyskaniu pocztą elektroniczną zawiadomienia o możliwości jej odbioru. Odbiór wylicytowanej ruchomości powinien nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości o możliwości odbioru. W przypadku nie odebrania wylicytowanej ruchomości w ww. terminie Sprzedający może obciążyć nabywcę kosztami przechowania ruchomości w wysokości zryczałtowanej 25 zł netto za każdy rozpoczęty dzień przechowania tej ruchomości. W takim przypadku Sprzedający może również odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 7 dni od zawiadomienia nabywcy o możliwości odbioru ruchomości.
9.Załadunek oraz wyprowadzenie z parkingu bądź magazynu wylicytowanej ruchomości leży po stronie nabywcy i jest dokonywane na jego koszt i ryzyko. Sprzedający może nieodpłatnie dokonać załadunku odbieranej nieruchomości na ryzyko nabywcy, po uprzednim uzgodnieniu, chyba, że nabywca dokonał próby odbioru sprzętu niewłaściwym środkiem transportu.
10.Na wniosek nabywcy, któremu udzielono przybicia, na niektóre przedmioty możliwe jest zawarcie z IGL S. A lub inną instytucją finansową umowy leasingu, kredytu lub pożyczki. Warunkami koniecznymi zawarcia umowy o finansowanie zakupu są:
•wpłata prowizji za udział w aukcji przez nabywcę w określonej na fakturze pro forma wysokości w terminie 3 dni roboczych,
•spełnienie przez nabywcę ruchomości oraz przedmiot finansowania wymogów określonych w procedurach zawieraniu umów tego rodzaju stawianych przez IGL S.A. lub inną instytucję finansującą.
Zakończenie procesu finansowania powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od zakończenia aukcji.
11.Negatywna decyzja kredytowa, a także odmowa podpisania umowy lub upływ terminu, o którym mowa w pkt. 3 i 10 powyżej, nie zwalnia nabywcy od obowiązku zapłaty ceny nabycia.

§ VI. Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem Serwisu Aukcyjnego jest Idea Getin Leasing S.A.
2.Dane podawane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu założenia konta Oferenta w Serwisie Aukcyjnym umożliwiającego wzięcie udziału w Aukcji przedmiotów wystawionych przez Sprzedającego, a także w celu utrzymania kontaktu z podmiotami uczestniczącymi w Aukcji niezbędnego w procesie sprzedaży środków.
3.W przypadku zakupu przedmiotu poprzez Serwis Aukcyjny dane osobowe będę wykorzystane wyłącznie do przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot Aukcji.
4.Jeżeli zawarcie transakcji z Oferentem będzie tego wymagało, jego dane mogą zostać udostępnione innemu podmiotowi będącemu właścicielem Przedmiotu Aukcji lub świadczącemu na rzecz Sprzedającego bądź Organizatora Aukcji usługi przechowania lub transportu Przedmiotu Aukcji.
5.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Aukcji. Ponadto uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ VII. Postanowienia końcowe

1.W przypadku braku rozstrzygnięcia aukcji lub jej zamknięcia bez rozstrzygnięcia Sprzedający zastrzega sobie prawo kontaktu z Oferentami w celu przeprowadzenia rokowań zmierzających do sprzedaży ruchomości.
2.Sprzedający wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne ruchomości używanych z tytułu rękojmi oraz nie udziela na nie gwarancji, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający będący innym podmiotem lub osobą trzecią, która zleciła sprzedaż ruchomości stanowiących ich własność przy wykorzystaniu Serwisu Aukcyjnego może w sposób odmienny uregulować odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady.
3.Organizator Aukcji oraz Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia uczestnictwa w Aukcji wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie, czy też wcześniejsze zakończenie Aukcji.
4.Każdy Oferent ma prawo i obowiązek zapoznać się z oferowanymi do sprzedaży ruchomościami, które przez cały czas aukcji znajdują się w miejscu wskazanym w treści ogłoszenia aukcji dotyczącego danej ruchomości. Ruchomości można oglądać pod wskazanym adresem pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego ustalenia terminu z pracownikiem IGL S.A., który został wskazany jako osoba właściwa do kontaktu. W tym celu Oferent może dokonać telefonicznej rezerwacji przedmiotu na okres do 3 dni roboczych. W tym czasie pozostali Oferenci nie mogą licytować ani kupić zarezerwowanego środka. W wyjątkowych przypadkach ( np. podmiot zagraniczny) okres ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na zorganizowanie oględzin.
5.Organizator Aukcji oraz Sprzedający w żadnym zakresie nie pokrywają ani nie partycypują w kosztach poniesionych przez Oferenta w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności w kosztach związanych z dojazdem przez Oferenta do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, odbiorem, załadunkiem oraz rozładunkiem Przedmiotu Aukcji.
6.Publikowane przez Sprzedającego zdjęcia, opisy i wyceny mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznej ekspertyzy ruchomości. Jedynym źródłem informacji o stanie ruchomości, jego oznaczeniu i opisie jest osobista, naoczna weryfikacja przez Oferenta w miejscu jego udostępnienia przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Oferentów na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego ruchomości, w związku z czym, nie mogą być one podstawą żadnych roszczeń Oferenta z tego tytułu wobec Sprzedającego, w tym w szczególności nie dają mu prawa odstąpienia od umowy czy żądania obniżenia ceny.
7.Do czasu zakończenia aukcji Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia aukcji w całości lub części dotyczącej ruchomości bez dokonania wyboru oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie zawiera satysfakcjonującej Sprzedającego ceny, jeżeli złożono zbyt małą liczbę ofert albo jeżeli nie złożono żadnej oferty.
8.W przypadku naruszenia przez Oferenta postanowień niniejszego Regulaminu aukcji, IGL S.A. może odmówić możliwości składania ofert kupna na określony okres.
9.Zainteresowany udziałem w aukcji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Aukcji oraz stanem technicznym ruchomości, przed zamierzonym udziałem w aukcji.
10.Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania z aukcji ruchomości, zmiany warunków aukcji lub odwołania aukcji dotyczącej danej ruchomości częściowo lub w całości bez podania przyczyn.
11.Każdy Oferent może posiadać tylko jedno konto, które umożliwia aktywne korzystanie z aukcji. Użytkownika i Oferenta obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z obowiązującym na terenie RP prawem.
12.Faktury sprzedaży generowane są na podstawie wyników aukcji i danych podanych przy procesie rejestracji.
13.Każdy Oferent ma możliwość dokonania zmiany swoich danych podanych podczas rejestracji. Dane podlegające weryfikacji muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora Aukcji w trybie określonym w Regulaminie Aukcji § II pkt.1, co oznacza m.in. brak możliwości składania ofert do czasu weryfikacji zmienionych danych przez pracownika IGL S.A.
14.Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu aukcyjnego Oferent może kierować na adres poczty elektronicznej: reklamacje@ideagetin.pl, na numer telefonu 801 199 199 lub listownie na adres siedziby Organizatora aukcji. Każda reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie zastrzeżeń oraz wyraźnie sprecyzowane żądanie/roszczenie. Organizator Aukcji rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od dnia ich wniesienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni z tym, że Organizator Aukcji zawiadomi Oferenta w drodze wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Oferenta przy rejestracji (na co niniejszym Oferent wyraźnie udziela zgody), iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Aukcji. Zawiadomienie zawierać będzie: a) informację co do przyczyn opóźnienia, b) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz c) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Akceptując niniejszy regulamin Oferent wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na reklamacje pocztą elektroniczną.
15.Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany w przedmiotowym Regulaminie, a także wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu Aukcyjnego.
16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
17.Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie Regulaminu, rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.
§ VIII. Ochrona Danych Osobowych
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Getin Leasing z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42b (dalej „Spółka”),
2) Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres lub poprzez pocztę elektroniczną: IOD@Ideagetin.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
- w celu realizacji zawartej z Państwem umowy – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Państwa korespondencji) lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;
- w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe, stanowiącej dokumenty księgowo – podatkowe, na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy – Ordynacja podatkowa,
- w sytuacji niewywiązywania się z umowy także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest dochodzenie roszczeń,
- w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
- w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
4) Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów  wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej (np. ubezpieczeniowej) oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, dostarczone przez Państwa na potrzeby tej umowy dane zostaną, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami, usunięte z wyjątkiem danych niezbędnych w celach marketingowych (chyba, że skorzystacie Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu),
5) Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub Biura Informacji Kredytowej S.A. i biur informacji gospodarczej (w celu zweryfikowania Państwa rzetelności finansowej), chyba, że na podstawie Państwa odrębnej zgody, podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką . Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Spółki, z którymi Spółka współpracuje, np. w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Państwem umowy lub innym podwykonawcom, jak np. firmy informatyczne.
6) mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) w procesie zawierania umowy Państwa dane będą profilowane pod kątem Państwa wiarygodności finansowej, a wobec podejmowania na tej podstawie zautomatyzowanych decyzji przysługuje Państwo prawo z łożenia wniosku o ludzką interwencję,
8) mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
9) przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia Państwu przez Spółkę oferty produktowej lub do zawarcia ze Spółką umowy.

OGŁOSZENIA PROMOWANE Ogłoszenia
promowane
Nazcepa SCHMITZ SCS Nazcepa SCHMITZ SCS 28 300 PLN  MERCEDES ACTROS 1845 LS E6 StreamSpace MERCEDES ACTROS 1845 LS E6 StreamSpace 176 000 PLN
OSTATNIO OGLĄDANE Ostatnio
oglądane
Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach


Nie pokazuj więcej